RPE - RIR - RM1

RPE ו RIR הם סולמות מאמץ סובייקטים בהם המתאמן צריך להרגיש את רמת המאמץ שלו. כדי להבין מהם סולמות מאמץ נתחיל עם מס' מושגי יסוד: Reps Max -...